dijous, 24 de maig de 2018

AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR PEL CURS 2018-19

S'ha obert el termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts de menjador pel curs 2018-19.
Aquestes sol·licituds es poden trobar en el centre o en el següent enllaç:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3358387/

S'ha de presentar les sol·licituds emplenades en el centre i amb la documentació corresponent:
a) DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA: 
- Fotocòpia DNI, NIF o NIE de l'alumne, pare, mare i germans menors d'edat. 
- Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de la nul·litat, separació o divorci s'ha d'acompanyar de la sentència judicial que ho declari.
- Certificat de convivència a l'efecte de computar els membres de la unitat familiar
b) ALTRA DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ:
- Fotocòpia carnet de família nombrosa
- Fotocòpia certificat discapacitat del membre familiar afectat.
- Per infant en acolliment, fotocòpia de la documentació acreditativa de l'acolliment.
- Per família monoparental, fotocòpia de la documentació acreditativa de la situació.
- Els alumnes que es trobin en situació d'acolliment han de presentar un certificat del director/a del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.
- Els alumnes víctima de violència  de gènera han d'acreditar aquesta condició amb la presentació d'una còpa compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, si n'és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria.
- Per obtenir punts per a ajuts per motius de desplaçament, s'ha de presentar un certificat emès pel centre en què l'alumne utilitza el transport escolar i un certificat de residència de l'alumne.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el  12 de juny.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada