dilluns, 29 d’abril de 2013

1 DE MAIG

En el calendari de festes no hi vam pensar a posar que aquest dimecres 1 de maig no hi ha escola. D'aquesta manera en quedau informats.

Disculpau l'errada.

divendres, 26 d’abril de 2013

ENSENYAMENT EN CATALÀ PER A TOTHOM, GARANTIA DE QUALITAT I DE COHESIÓ SOCIAL
El nostre centre, el CEIP MOLÍ D’EN XEMA fa ensenyament en català perquè és la llengua del territori, de MANACOR i de MALLORCA.
L'escola no vol infants separats per raons de llengua; els vol mesclats i que tots participin de les mateixes experiències i convisquin culturalment junts i enriquits amb les aportacions de tots.
Per avançar pedagògicament i socialment l'escola disposa d’un projecte educatiu integrador, que afavoreix la cohesió, no discrimina ningú i ha estat aprovat pel consell escolar del centre. Les primeres experiències en dues línies, a principis dels anys 80 del segle passat, molt prest es van haver d'arraconar perquè separaven l'alumnat en classes socials ben diferenciades .
El castellà l'aprenen al llarg del procés d'escolarització obligatòria, de manera que als 16 anys s'assegura el domini de les dues llengües, la catalana i la castellana, que és el que preveu la llei.
Dins l’escola també aprendran anglès o una altra llengua estrangera que el centre triï. Les llengües que s'ensenyen a l'escola només s'assoleixen plenament si s'empren en un context real de comunicació.
Els infants de famílies castellanoparlants o catalanoparlants, tenen assegurat el domini de la llengua castellana a través dels mitjans de comunicació presents a tot arreu i de l'escola que ensenyarà el castellà durant tots els anys que duri la seva escolarització.
Elegir l'aprenentatge de la lectoescriptura en català és elegir que aprenguin a llegir i escriure en dues llengües alhora, elegir l'aprenentatge de la lectoescriptura en castellà és elegir que n'aprenguin només en una.
Els mestres d’aquesta escola volen recomanar a les famílies que viuen i treballen a MALLORCA que és bo per als seus fills i filles fer l’ensenyament en català i arribin a tenir un bon domini de la llengua pròpia i així puguin arribar a tenir les mateixes oportunitats que els autòctons. No dominar formalment la llengua del territori els pot restar oportunitats futures.
Les escoles que fan l’ensenyament en català estan molt ben considerades socialment perquè tenen projectes pedagògics oberts, amb uns fonaments sòlids, ben articulats amb la realitat social actual i coherents amb l’entorn, la història i la cultura pròpia del territori. Aquestes escoles tenen més demanda de places de les que poden assumir i els infants escolaritzats, hi aprenen les dues llengües.
Els infants de tres i quatre anys tenen una facilitat especial per aprendre llengües precisament en aquestes edats primerenques. És un bon moment per ensenyar-los la llengua pròpia del territori on viuen i començar a introduir el coneixement d’una altra llengua.
Els infants que acaben la primària amb un bon nivell de català i de castellà, estan més ben preparats per assolir el títol de graduat en secundària obligatòria i el batxiller i per tenir un més fàcil accés a les universitat del nostre entorn més proper.


Una formació que asseguri que l’alumne quan acabi els seus estudis s’expressi, oralment i per escrit, en català i castellà, li dóna avantatges a l’hora de trobar feina a les nostres illes.
Cada curs més alumnes de les Illes Balears trien voluntàriament fer els exàmens de la selectivitat en català.
Els alumnes que fan l’ensenyament 100% en català al territori on és llengua pròpia, obtenen millors qualificacions en castellà, que els que estudien només en castellà a Castella. Segons un informe fet pel propi Ministeri d’Educació del Govern de l’Estat.
Estudiar català no implica, per als infants de famílies d’altres cultures, perdre els seus orígens o la seva identitat. Dins les escoles practicam la integració ben entesa i la valoració de les diferències culturals en el que anomenam interculturalitat i no només multiculturalitat.
La immersió lingüística a l’escola en la llengua pròpia de cada territori és un bon sistema per a la integració de les diferents cultures que conviuen en un mateix espai geogràfic. Així ho avala un estudi fet per un equip independent de la Unió Europea.
Separar l’alumnat per raó de llengua és separar la societat en origen. La realitat històrica de les illes ens demostra que hi ha una comunitat lingüística que no està en igualtat de drets respecte d’altres grups.
Començar per aprendre el castellà durant dos o tres cursos, si el projecte de centre és en català, farà que els infants no catalanoparlants, tenguin dificultats per seguir l’ensenyament a partir de segon de primària, ja que no hauran fet català i els costarà més seguir la vida acadèmica normal del centre.

divendres, 19 d’abril de 2013

PROCÉS DE SELECCIÓ DE DIRECTORS DE CENTRE DOCENTS PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

L'equip directiu del nostre centre acaba el seu nomenament aquest curs, per aquest motiu entra dins el procés de selecció de directors de centres docents públics no universitaris.
Aquest procés acaba dins el mes de maig amb el  nou nomenament de l'equip directiu. 
En el nostre centre s'ha presentat un únic projecte per part de na M Antònia Nadal Alcover (directora del centre durant aquests dos darrers anys). A continuació hi ha les persones elegides per claustre, per consell escolar i per la Conselleria d'Educació per tal de fer l'avaluació del nou projecte de direcció. 
COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE DIRECTORS 2013
07013863
CEIP MOLÍ D’EN XEMA
MANACOR
CANDIDAT
M. ANTÒNIA NADAL ALCOVER

REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

NOM
Inspector
PERE MOYÀ
Representant DG Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives
NICOLÁS LÓPEZ VIDAL
CEIP PONENT (INCA)
Consell Escolar
JORDI PEDRALS PÉREZ

FRANCISCA RUFIANDIS CABRER
Claustre
RAFEL MOSCARDÓ MONGORT

AINA BOSCH LLULL

dimarts, 9 d’abril de 2013

ESCOLARITZACIÓ CURS 2013/14

 Dia 2 de maig s'inicia el procés d'escolarització per tal de poder demanar plaça en els centres públics i concertats de les Illes Balears.

Aquest procés és només pels alumnes que no tenen plaça a cap centre de la nostra Comunitat i pels alumnes que volen canviar de centre.

ELS ALUMNES QUE JA TENEN PLAÇA I NO VOLEN CANVIAR, NO HAN DE FER CAP TRÀMIT!!

El calendari del procés d'admissió és el següent:

Dates/termini Tràmit/Actuació
Del 2 al 16 de maig Presentació de sol•licituds
Dia 5 de juny Llistes provisionals d’admesos
Del 5 al 7 de juny Reclamacions
Dia 10 de juny Resolució de les reclamacions
Dia 20 de juny Llistes definitives
Del 24 al 26 de juny Matriculació d'Educació Infantil i Primària


Trobareu tota la informació en el plafó de l'entrada principal del nostre centre i al següent enllaç: