dimarts, 24 de setembre de 2013

RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR CURS 2013/14

Durant aquest primer trimestre s'ha de fer la renovació d'alguns membres del Consell Escolar del nostre centre (dos mestres i dos pares).

Les primeres passes que s'han de fer són:
 1. A direcció trobareu el cens de pares i mares. Podeu passar a revisar-lo a partir de dilluns 30 de setembre fins dimecres 2 d'octubre. A les 9h o a les 14h.
 2. Divendres 4 d'octubre es farà el sorteig públic dels membres que formaran la Junta Electoral a les 12h en el despatx de direcció. Aquesta junta estarà formada per un pare o mare, un mestre i la directora.
 3. Dijous 10 d'octubre es constituirà la Junta Electoral. A partir d'aquí us anirem informant. 

dilluns, 23 de setembre de 2013

BEQUES PER AL MENJADOR ESCOLAR. CURS 2013 /2014Beneficiaris de les ajudes de menjador escolar del curs 2012/2013

Ajudes individualitzades de menjador per a alumnes que durant el curs escolar 2012-2013 varen utilitzar el servei de menjador amb una assistència que superàs el 70% dels dies de servei i presentin la sol·licitud en els terminis establerts. 
 • Les ajudes es concediran per motius socioeconòmics o bé per motius de transport. 
Criteris per atorgar les ajudes.

Per atorgar les ajudes es tindran en compte els següents criteris:

- La renda familiar disponible.
- El nombre de membres de la unitat  familiar.
- Les condicions socials del sol·licitant, acreditades de forma fefaent.
- Els membres de la unitat familiar afectats per disminucions psíquiques o físiques.

Documentació i termini.

S’hauran de presentar els següents documents:
 1. Imprès de sol·licitud (se facilitarà a secretaria).
 2. DNI en vigor, NIF o, en cas de ser estrangers, NIE, de tots els membres computables de la unitat familiar que tinguessin 16 o més anys en data 31 de desembre de 2010. La declaració responsable dels pares o tutors del beneficiari que exposi que no estan sotmesos a cap supòsit de prohibició per ser beneficiaris de subvencions (annex 10).
 3. Certificat d’ingressos de l’AEAT corresponent a l'exercici fiscal de l’any 2012 (a secretaria vos facilitarem una autorització perquè la Conselleria pugui tramitar aquest document del pare i de la mare o dels tutors del sol·licitant), no fa falta anar a hisenda. En els casos de nul·litat, separació o divorci es tindrà en compte la renda de qui tingui atribuïda la guarda i custòdia així com la quantitat aportada per a manutenció de fills. Per obtenir punts per aquest criteri no serà suficient la presentació del certificat que acrediti que no s’està obligat a fer la declaració de la renda si no s’acompanya d’un justificant d’ingressos.
 4. Fotocòpia del Llibre de Família amb tots els seus components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet s’han d’acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
 5. Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa.
 6. Certificat acreditatiu de les condicions socials al·legades.
 7. Certificat de l’IBAS acreditatiu de les circumstàncies psíquiques o físiques de la malaltia o discapacitat.
Les sol·licituds es presentaran a la Secretaria del centre fins divendres 27 de setembre de 9 a 14 hores.

Per més informació, podeu consultar la pàgina de la Conselleria: http://dgplacen.caib.es