dijous, 24 de maig de 2018

AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR PEL CURS 2018-19

S'ha obert el termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts de menjador pel curs 2018-19.
Aquestes sol·licituds es poden trobar en el centre o en el següent enllaç:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3358387/

S'ha de presentar les sol·licituds emplenades en el centre i amb la documentació corresponent:
a) DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA: 
- Fotocòpia DNI, NIF o NIE de l'alumne, pare, mare i germans menors d'edat. 
- Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de la nul·litat, separació o divorci s'ha d'acompanyar de la sentència judicial que ho declari.
- Certificat de convivència a l'efecte de computar els membres de la unitat familiar
b) ALTRA DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ:
- Fotocòpia carnet de família nombrosa
- Fotocòpia certificat discapacitat del membre familiar afectat.
- Per infant en acolliment, fotocòpia de la documentació acreditativa de l'acolliment.
- Per família monoparental, fotocòpia de la documentació acreditativa de la situació.
- Els alumnes que es trobin en situació d'acolliment han de presentar un certificat del director/a del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.
- Els alumnes víctima de violència  de gènera han d'acreditar aquesta condició amb la presentació d'una còpa compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, si n'és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria.
- Per obtenir punts per a ajuts per motius de desplaçament, s'ha de presentar un certificat emès pel centre en què l'alumne utilitza el transport escolar i un certificat de residència de l'alumne.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el  12 de juny.

dijous, 17 de maig de 2018

SOMRIU

Demà els alumnes de 4t EP participaran en el projecte Somriu en el teatre de Manacor.


Som-riu

CARRERA CONTRA LA FAM

Demà els alumnes de Segon Cicle participaran a "La carrera contra la fam".
Aquesta carrera és per recaudar fons a favor dels projectes de millora contra la desnutrició de la ONG "Acción contra el hambre".

Resultado de imagen de carrera contra el hambre

ESCOLA D'ESTIU

Enguany l'empresa  Total Fit serà l'encarregada de l'escola d'estiu en el nostre centre. Aquesta proposta ha sigut aprovada per Consell Escolar.
Demà dia 18 de maig a les 19'30 hi haurà una reunió informativa en el menjador de l'escola per explicar el funcionament de l'escola d'estiu, procés d'inscripció, etc.

TotalFit

LLETRA DESEMPAT PROCÉS ESCOLARITZACIÓ CURS 2018-19

EL resultat del sorteig de la lletra de desempat del procés d'admissió pel curs 2018-19
 ha estat  NA.

Recordau que dia 6 de junt penjarem les llistes provisional a l'armari de defora del centre. En aquestes llistes sortirà la puntuació i teniu fins dia 8 de juny per fer les reclamacions en horari de secretaria de l'escola.